CANLLAW YMARFEROL AR HUNANOFAL: EMOSIWN AR WAITH

Mae llesiant emosiynol yn bwysig ar gyfer iechyd meddwl da, a phan fyddwn yn teimlo wedi'n disbyddu'n emosiynol, gall gael effaith ar ein bywydau bob dydd yn gyflym iawn.

Mae gwella llesiant emosiynol yn aml yn ymwneud â sylwi'n gynnar ar unrhyw fygythiadau iddo, a mynd i'r afael â nhw mewn ffordd iach ac adeiladol.

Mae'r pecyn cymorth hwn ar lesiant emosiynol wedi helpu nifer o'n cyn filwyr i ddelio â straen yn llwyddiannus ac i addasu i newid ac adegau anodd.

Gwyliwch y fideo neu lawrlwythwch y llyfr gwaith cyfan

 

 

Mae yna lawer o adnoddau ar gael ar-lein i'ch helpu i reoli eich lles seicolegol. Archwiliwch y ddolen hon i ddod o hyd i rywbeth sy'n gweithio i chi.

 

  • I gael cyngor ar deimlo wedi eich llethu:

(Dolen i'r Sefydliad Iechyd Meddwl 2020 https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/stress)