CANLLAW YMARFEROL AR HUNANOFAL: Y CORFF AR WAITH

Mae ein cyrff yn ymateb i straen mewn ffyrdd gwahanol. Straen yw ymateb y corff i'r hyn y mae'n ei ystyried yn sefyllfaoedd niweidiol, ac mae llawer o'r hyn sy'n digwydd yn ein meddwl wrth ymateb i hynny yn digwydd yn ddiarwybod.

Er y gall straen gynyddu'n araf, ac er na fyddwn, o bosibl, yn dewis teimlo ei symptomau, mae'r ffordd yr ydym yn ymateb iddo o dan ein rheolaeth.

Mae'r awgrymiadau a'r offer yn y llyfr gwaith hwn yn rhai yr ydym yn gweithio trwyddynt gyda chyn filwyr sy'n profi symptomau straen. Mae'n cynnwys fideo syml ar anadlu, sy'n para ychydig funudau yn unig, a gall fod yn effeithiol iawn o ran eich helpu i reoli lefelau eich straen a theimlo'n fwy llonydd ac ymlaciedig.

Gwyliwch y fideo neu lawrlwythwch y llyfr gwaith cyfan.

FIDEO AR ANADLU RHYTHMIG ESMWYTHOL

Rhowch gynnig ar yr ymarferion anadlu hyn i dawelu eich corff rhag effeithiau straen:

 

 

Mae yna lawer o adnoddau ar gael ar-lein i'ch helpu i reoli eich lles seicolegol. Archwiliwch y dolenni hyn i ddod o hyd i rywbeth sy'n gweithio i chi.

  • Cael gwybod rhagor am achosion ac arwyddion straen:

(Dolen i Every Mind Matters y GIG https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/stress/#signs-of)

  • Cael gwybod rhagor am effeithiau straen ar y corff:

(Dolen i'r Stress Management Society https://www.stress.org.uk/how-it-affects-us/)