Canllaw Ymarferol ar Hunanofal

Rydym yn gryfach gyda'n gilydd: Arwyr yn helpu arwyr

Yma yn Help for Heroes, rydym yn deall y frwydr y mae staff y GIG a gweithwyr gofal iechyd eraill yn ei wynebu yn yr ymdrech yn erbyn y coronafeirws.

Rydym wedi cefnogi dros 25,000 o gyn bersonél y Lluoedd Arfog a'u teuluoedd, ac mae nifer ohonynt wedi wynebu sefyllfaoedd tebyg i'r rheiny y mae staff y GIG yn eu hwynebu ledled y wlad ar hyn o bryd: amgylcheddau heriol; gweithio y tu allan i feysydd gwaith arferol; gweithio gyda chyfarpar diogelu, a'u rhoi eu hunain mewn perygl. Mae nifer hefyd wedi cael eu cymryd i ffwrdd oddi wrth eu teuluoedd, eu ffrindiau a'u cyd-weithwyr am gyfnodau estynedig ac amhenodol.

 

Cefnogi'r GIG

Er mwyn chwarae ein rhan a'u cefnogi, gofynnwyd i ni gyfrannu ein harbenigedd at becyn cymorth sy'n cael ei greu ar gyfer staff yr ysbytai dros dro a staff y GIG. At hynny, rydym yn sicrhau bod yr adnoddau hyn ar gael ar ein gwefan i gefnogi gweithwyr iechyd ledled y Deyrnas Unedig wrth iddynt baratoi ar gyfer profiadau trawmatig a delio â nhw.

Cynlluniwyd yr adnoddau hyn ar gyfer cyn filwyr clwyfedig, a'u cynhyrchu ar y cyd â nhw, ond mae'r sefyllfaoedd y mae staff y GIG yn delio â nhw yn debyg iawn i'r rheiny y bydd ein cyn filwyr wedi'u hwynebu ar faes y gad a thu hwnt. Mae'r heriau a wynebir gan y rheiny sy'n gadael y Lluoedd Arfog o ganlyniad i salwch neu anaf yn aml yn gymhleth, a chredwn mai'r rheiny sydd eisoes wedi dechrau ar y daith i adferiad sydd â'r ddirnadaeth orau o'r hyn a fydd yn helpu eraill.

Mae ein Canllaw Ymarferol ar Hunanofal: y Corff, yr Emosiwn a'r Meddwl ar Waith yn ganllaw ar gyfer y dynion a'r menywod sy'n gweithio'n ddiflino i ddarparu gofal iechyd ledled y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. Gobeithiwn y bydd yn adnodd defnyddiol ar gyfer ein harwyr yn y GIG, ac ar gyfer unrhyw un arall a all fod yn teimlo o dan straen neu'n orbryderus yn ystod y cyfnod anodd hwn.

 

Brwydro yn erbyn y Coronafeirws

Dywedodd James Calder, yr Arweinydd Clinigol yn Ysbyty Nightingale: “Mae'r GIG yn wynebu heriau sylweddol wrth iddo frwydro yn erbyn y pandemig COVID-19. Gallai'r straen ar gyfer ein nyrsys a'n meddygon, sy'n trin cleifion sâl iawn, gael ei ddwysáu gan deimladau o fod yn agored i niwed ymhlith y rheiny sy'n gweithio mewn rolau y tu allan i'w maes arbenigedd blaenorol.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y GIG ganllawiau i wneud y gorau o'r cymorth, gan gynnwys y gwersi a ddysgwyd o ganlyniad i wrthdaro milwrol a mesurau ataliol, y mae elusennau tebyg i Help for Heroes wedi helpu i'w hysbrydoli. Dyma enghraifft wych o sgiliau'n cael eu trosglwyddo o un proffesiwn i'r llall!”

 

Gyda'n gilydd, byddwn yn wynebu'r diwrnodau, yr wythnosau a'r misoedd sydd i ddod.

Gyda'n gilydd, rydym yn gryfach.

Y CORFF, YR EMOSIWN A'R MEDDWL AR WAITH

Mae Ein Canllaw Ymarferol ar Hunanofal yn adnodd llawn awgrymiadau ac offer y mae ein timau adfer yn eu cyflwyno i gyn filwyr sydd wedi profi digwyddiadau trawmatig neu y mae gweithio mewn sefyllfaoedd dwys iawn wedi effeithio arnynt. Mae'r canllaw wedi'i rannu'n dair rhan: gellir gweithio trwy Y Corff, yr Emosiwn a'r Meddwl mewn un sesiwn, neu fesul un.

Cliciwch ar unrhyw un o'r adrannau isod i ddechrau arni.

NHS Resilience - Body

Y CORFF

Mae ein cyrff yn ymateb i straen mewn ffyrdd gwahanol. Straen yw ymateb y corff i'r hyn y mae'n ei ystyried yn sefyllfaoedd niweidiol, ac mae llawer o'r hyn sy'n digwydd yn ein meddwl wrth ymateb i hynny yn digwydd yn ddiarwybod.

Read more

YR EMOSIWN

Mae'r pecyn cymorth hwn ar lesiant emosiynol wedi helpu nifer o'n cyn filwyr i ddelio â straen yn llwyddiannus ac i addasu i newid ac adegau anodd.

Read more
NHS Resilience - Mind

Y MEDDWL

Rhowch gynnig ar rai o'r awgrymiadau hyn i helpu i dawelu meddwl gorfywiog neu orbryderus.

Read more